Podstawy prawne

Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

W 2010 roku rozpoczęto prace nad projektem „ZSIN”, których pierwszym krokiem było uregulowanie kwestii prawnych dotyczących projektu.
I tak podstawę prawną do tworzenie ZSIN stanowi art. 24b znowelizowanej ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., 520 z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami artykułu 24 b ust. 1 , ZSIN ma umożliwić:

  • prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
  • monitorowanie jakości i spójności zbiorów danych EGiB,
  • wymianę danych w formie dokumentów elektronicznych między EGiB, a innymi rejestrami publicznymi,
  • dokonywanie przez sądy prowadzące księgi wieczyste sprawdzeń oznaczenia nieruchomości z danymi EGiB,
  • weryfikację zgodności danych EGiB z danymi zawartymi w KW, PESEL, REGON, TERYT,
  • udostępnianie organom administracji publicznej zintegrowanych zbiorów danych EGiB, niezbędnych do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych,
  • przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych EGiB obejmujących obszary większe niż jeden powiat.

Podstawy prawne